Truy Cập: https://cit.vn/quaymanhinh/ trên Chrome (or Edge) để quay màn hình. Không dùng trực tiếp trong CITOOLS